بیزینس کوچینگ چیست؟

بیزینس کوچینگ چیست؟
کوچینگ, عصر کوچینگ سازمانی, کلاس کوچینگ سازمانی, کوچینگ سازمانی, کلاس آنلاین کوچینگ سازمانی, عصر کوچینگ سازمانی چیست, کوچینگ سازمانی چیست

کوچینگ همکاری با مشتریان در ادامه یک فرایند خلاقانه و برانگیزاننده تفکر هست که به جهت آن ها الهام بخش بوده و پتانسیل فن ای و شخصی آن ها را ارتقاء می دهد. در ادامه عمده موارد، مراجع قانونی سازمانی هست که هزینهی کوچینگ را پرداخت میکند، البته مراجع واقعی شخصی هست که پایین کوچ قرار دارد. در ادامه واقع، چنانچه یک رغبت واقعی بالاتر از آن وجود داشته باشد، «من میخواهم کارم را به دوران کاملی تبدیل کنم و خودم را به وقوع پیوستن بخشم، و میخواهم همکارانم خودم را بشناسند»، حتی چنانچه صرفاً اقداماتی را به جهت تقویت فعالیت گروهی انجام دهم. همین اشخاص اکثر اوقات در ادامه دوران تصمیمگیری در گیر سردرگمی شده و دوران تعیین گزینههای پیش منش شک دارند. مطابق تعریفی که لغتنامه آکسفورد در ادامه آن دوران به جهت کلمه کوچ ارائه داد، همین کلمه به اشخاصی اطلاق می‌شد که وظیفه آن ها ساماندهی و هدایت علم آموزان به جهت سپری نمودن موفقیتآمیز امتحانات بود. یکی از از مهمترین چیزهایی که زمینهساز شکلگیری کوچینگ، به مضمون‌ امروزی آن شد، نیاز مدیران کسبوکار به جهت مدیر خوبتر بود. بهترین راه و روش تدریس کوچینگ، شخصی است. کوچینگ فرآیندی هست که طی آن ، کوچ حوزه یادگیری کوچی را به جهت بهبود تلاش و توفیق شخصی و شغلی اش آماده می آورد ، همین دستور از شیوه رویش امکان های دارای اهمیت نظیر مهارت حل موضوع تولید میگردد .به همین شکل که کوچی ، سپس از آن بتواند به شکل مستقل با بهره گیری از آن امکان ها به تولید موقعیت اضطراری به جهت موفقیتش دست یابد . This c᠎on​te nt h as  be​en c reat ed ᠎with t he he lp ​of G​SA Content᠎ G en᠎erat᠎or DEMO .

تلاش های شما در ادامه مسیر ترقی متمرکز گردد.

مربی دیتا به جهت همین فرآیند یک برنامه تلویزیونی ریزی متمرکز بر هدف دارااست و از شیوه محاسبه های همیشگی و دیالوگ های فیلم مستند به دیتا ها، عملکرد می نماید مدیران را به نتیجه های قابل قبولی برساند. در ادامه فرآیند کوچینگ دیتا محور یا این که کوچینگ دیتا ای، مربی دیتا (Data Coaches) از شیوه گفتگوهای برنامه تلویزیونی ریزی شده و به کارگیری از مکالمه های منظم مبتنی بر دیتا های ساختیافته (شنیدن، پرسیدن و برخورد دادن) مدیران را به جهت تصمیم گیری های مضمون‌ دار و تقویت تمدن به کارگیری از دیتا ها کوچینگ سازمانی هدایت می کند. از شیوه مربیگری، یک رهبر می تواند همین پویایی را خوبتر ادراک نماید و با راههایی که انگیزه تمامی اشخاص گروه باشد، سازگار شود. رئیس با ملازمت مربی دیتا به جهت بودجه های دیتا ای و مهارتهای دیتا ای کسبوکار خودش برنامهریزی می نماید و در ادامه ادامه هم مربی دیتا تا اجرای آن در ادامه کنار رئیس باقی می ماند. همین رویه جستهوگریخته ادامه داشت تا این که روستایی در ادامه مجارستان، نقطه عطف تاریخی کوچینگ شد. بیزینس کوچینگ به جهت مدیران استدلال و صاحبان مشاغلی که می خواهند خویش و کمپانی هایشان ترقی نمایند به یک رویه متداول و حیاتی تبدیل شده است. عملکرد های شما در ادامه مسیر ترقی متمرکز گردد. کوچینگ که نخست باهدف گسترش کسبوکارها شکلگرفته بود، با عملکرد اشخاصی همچون «توماس لئونارد» (Thomas Leonard) به زندگی فردی اشخاص هم خط مش یافت و بهعنوان متدی به جهت بهبود زندگی مورداستفاده قرار گرفت.

امروز کوچینگ بهعنوان یک رویه پذیرفتهشده به جهت بهبود زندگی اشخاص و امداد به آن ها به جهت دستیابی به اهدافشان در ادامه همه جنبههای زندگی شناخته میشود. کوچینگ زندگی به شخص امداد می کند تا تلاش خویش در ادامه هر جنبهای از زندگی را بهبود بخشیده، و استعدادهای خویش را شکوفا کند. کسبوکار و صنعت مدام به دنبال جواب همین سؤال بود که چطور می توان تلاش کارمندان را ارتقاء دیتا و بهبود بخشید. بهعبارتدیگر چنانچه شما مثل یک مربی مدیر کارمندان خویش را یاد بگیرید آن ها بهسادگی رویش کرده و کوچینگ سازمانی بهسختی فعالیت میکنند. مربی دیتا (Data Coacher) فردی هست که بر تقویت مهارت های دیتا ای (مهارتهای دیتا محور) مدیران به دست آوردن و فعالیت تمرکز دارد. مربیان دیتا با کار های ذیل به گروه های به دست آوردن و فعالیت امداد می کنند: (۱) حق تقدم بندی پرسش ها، (۲) رویدادهای نوآورانه های هفتگی، (۳) برنامه تلویزیونی های هک رشد، (۴) تمرین تمدن امتحان و یادگیری و همت و خطای هوشمندانه، (۵) پایش و در دست گرفتن همیشگی شاخص های دارای اهمیت عملکرد، (۶) بازطراحی ساختار گروه ها، (۷) بازبینی زیرساخت ها، (۸) اسکرام مستر و بقیه روشها. جان ویتمور، در ادامه مکتوب خویش با تیتر کوچینگ عملکرد، مسئله مسئولیت و اقتدار مدیریتی را مطرح می کند و میپرسد: آیا یک رئیس می تواند کوچ لطف به جهت کارکنانش باشد؟  This  da ta has been c re​ated wi th GSA Con​te nt Gen​erat​or Demov ersion.

به تیتر مربی صلح و آشتی می توانید به آن ها در ادامه تولید صلح و آشتی های قدرتمند و استوار امداد کوچینگ سازمانی کنید. فکر می نمایید بعدا چه چیزهایی تغییر و تحول خواهد کوچینگ سازمانی چیست کرد؟ با گسترش و ترویج علم ها «روانشناسی» و ظهور نابغهای به اسم «فروید»، صاحبان کسبوکار به فکر به کارگیری از روانشناسی به جهت نیل به هدف خویش افتادند. از اوایل ده سال 60 میلادی، به طور همزمان با فراگیرتر شدن زندگی مدرن در ادامه فی مابین مردمان جهان، مباحث مربوط به گسترش شخصی و رویش شخصی با تکیهبر روانشناسی انسانگرا صورت گرفت. در ادامه مملکت ما‌درها هم همچون اکثری از کشورهای جهان، در ادامه هم اکنون حاضر کوچینگ در ادامه هم اکنون توسعه است. پریسا موسائی، کوچ ICF و ICI، از جمله کوچهایی هست که در ادامه هم اکنون حاضر مبادرت به برگزاری دورههای لایف کوچینگ، کوچینگ شخصی و سلف کوچینگ میکند. دو چهره مشهور همین حوزه؛ آبراهام مازلو (Abraham Maslow) و کارل راجرز (Carl Rogers) تأثیر شگرفی بر آن داشتند و اکثری از مباحثی که در ادامه روانشناسی انسانگرا مطرح کردند، پایههای امروزی کوچینگ، بهخصوص لایف کوچینگ هستند. عصر لایف کوچینگ فرکانسیک چیست؟

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.